Wygaszacze ekranu

 Filmy

 Fotogalerie

 Kalendarze

 Tapety na pulpit

 Książki

 Wideo o przyrodzie

Muzyka

Chcie­li­by­śmy za po­mo­cą ni­niej­szej stro­ny na­sy­cić Cię sub­tel­nym pięk­nem. Rze­cz po­le­ga na tym, że ze­stro­je­nie się z pięk­nem to je­den z naj­waż­niej­szy­ch me­tod pra­cy du­cho­wej.

Stwór­ca to naj­sub­tel­niej­sza for­ma ist­nie­nia Świa­do­mo­ści we Wszech­świe­cie. Dla­te­go dro­ga do Je­go po­zna­nia bie­gnie przez usub­tel­nie­nie świa­do­mo­ści adep­ta roz­wo­ju du­cho­we­go.

Mo­że­my usub­tel­niać świa­do­mo­ść pie­lę­gnu­jąc sub­tel­ne emo­cje po­zy­tyw­ne i od­rzu­ca­jąc or­dy­nar­ne, idąc za na­ka­za­mi Bo­ga o wy­ba­cza­niu wro­gów i mi­ło­ści do wszyst­ki­ch istot ży­wy­ch, a tak­że sto­su­jąc spe­cjal­ne tech­ni­ki sa­mo­re­gu­la­cji psy­chicz­nej (re­gu­la­cji wła­sne­go sta­nu psy­chicz­ne­go) oraz tech­ni­ki me­dy­ta­cyj­ne.

Du­żą po­moc na tej dro­dze mo­że oka­zać ze­stro­je­nie się z naj­sub­tel­niej­szy­mi zja­wi­ska­mi przy­ro­dy oży­wio­nej i sub­tel­ny­mi dzie­ła­mi sztu­ki.

Wła­śnie ta­ki ma­te­riał je­st przed­sta­wio­ny na tej wi­try­nie.
 

Wygaszacze ekranu

Filmy z zakresu duchowości

Fotogalerie

Literatura filozoficzna i religijna

Wideo o przyrodzie

 Kalendarze

Tapety na pulpit

Muzyka

 

 

    Strona główna

    Linki

    Kontakt